Algemene Voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Ghost-Central: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ghost-Central Automatisering & Ghost-Medic ICT gevestigd aan de Marsdiepstraat 621 te Den Helder;
b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Ghost-Central producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Ghost-Central een overeenkomst aangaat of met wie Ghost-Central in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ghost-Central en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ghost-Central en de klant waarop Ghost-Central deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ghost-Central, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ghost-Central en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door Ghost-Central gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ghost-Central opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Ghost-Central haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ghost-Central daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ghost-Central niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Ghost-Central gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.7 Ghost-Central heeft het recht om onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
3.8 Ghost-Central is gerechtigd om redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of een bankgarantie – voor nakoming van de betalingsverplichting van de klant te verlangen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de aanbieding of offerte van Ghost-Central schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Ghost-Central feitelijk begint met de uitvoering.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Alle verbintenissen van Ghost-Central voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 Ghost-Central bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Ghost-Central heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Ghost-Central zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.4 Ghost-Central is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Ghost-Central verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Ghost-Central gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ghost-Central de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
5.6 Indien door Ghost-Central of door Ghost-Central ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.7 De klant vrijwaart Ghost-Central voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
5.8 Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
5.9 Indien hosting onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, realiseert Ghost-Central dagelijks een back-up.
5.10 Ghost-Central behoudt zich het recht voor om limieten te stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die de klant ter beschikking staat op de computers van Ghost-Central, om dergelijke limieten te veranderen en om materiaal dat dergelijke limieten overschrijdt te verwijderen of niet te accepteren.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ghost-Central zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ghost-Central de klant hierover van tevoren inlichten.
6.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Ghost-Central geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ghost-Central kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Oplevering en leveringstermijn
7.1 De door Ghost-Central opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Ghost-Central slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.3 In het geval dat een door Ghost-Central met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 25 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 8 Risico
Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of een hulppersoon van de klant zijn gebracht.

Artikel 9 Annuleringen
In het geval dat de klant een aan Ghost-Central gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden, en zal Ghost-Central aan de klant 15% van het totale offertebedrag als annuleringskosten in rekening kunnen brengen.

Artikel 10 Honorering en prijs
10.1 De tarieven voor het dataverkeer staan op de website van Ghost-Central. Indien de limiet voor dataverkeer wordt overschreden, kan Ghost-Central de klant hiervoor per GB een bedrag in rekening brengen.
10.2 De vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
10.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
10.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de klant, geldt dat Ghost-Central gerechtigd is schriftelijk of elektronisch op een termijn van ten minste 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de klant gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Ghost-Central aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
11.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Ghost-Central de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Ghost-Central op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Abonnement
12.1 Indien de overeenkomst (mede) inhoudt dat Ghost-Central met de klant voor een te leveren dienst een abonnement afsluit, dan geschiedt de betaling van het abonnement vooruit per maand middels automatische incasso. De installatiekosten (indien van toepassing) dienen door de klant te worden voldaan op de relevante ingangsdatum van de betreffende dienst.
12.2 Het abonnement geldt voor minimaal één jaar. Zonder opzegging wordt het abonnement telkens automatisch met één jaar verlengd.
12.3 Opzegging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn en dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
12.4 Ghost-Central kan de kenmerken van een abonnement op elk moment wijzigen, en zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de klant de wijziging niet accepteert, is de klant bevoegd het abonnement op te zeggen vanaf het moment dat de wijziging van kracht wordt.
12.5 De klant kan het abonnement niet tussentijds opzeggen, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
12.6 Restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden dan wel van installatiekosten vindt niet plaats, tenzij Ghost-Central binnen de grenzen van artikel 23 van deze algemene voorwaarden aansprakelijk is.

Artikel 13 Verplichtingen van de klant
13.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Ghost-Central aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Ghost-Central ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Ghost-Central voorgeschreven specificaties.
13.2 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de klant die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
13.3 De klant draagt het risico van de selectie van het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Ghost-Central te verlenen diensten.
13.4 De klant dient veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen te nemen ter bescherming van zijn data.
13.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Ghost-Central gerechtigd de klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Ghost-Central kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De klant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.
13.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen.
13.7 Het is de klant niet toegestaan uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Ghost-Central hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke of elektronische toestemming heeft gegeven.

Artikel 14 Gedragsregels
14.1 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de klant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:
a. spamming;
b. inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. verspreiden van kinderpornografie;
d. seksuele intimidatie;
e. discriminatie;
f. bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen;
g. het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
14.2 Het is de klant niet toegestaan om links aan te brengen naar websites die niet voldoen aan de algemenen voorwaarden van Ghost-Central.
14.3 Het is de klant niet toegestaan om websites met Pirated software, Hacker programma’s of archieven, Warez sites, MP3 bestanden, Shareware, geluid, video, beeld- en multimedia-archieven en IRC bots te onderhouden, dan wel websites te onderhouden die links bevatten die naar websites verwijzen die het bovengenoemde bevatten.
14.4 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.
14.5 Ghost-Central behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte toegang tot- en gebruik van de systemen van Ghost-Central te beëindigen, wanneer de klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
14.6 De klant vrijwaart Ghost-Central tegen aanspraken van derden voor enige schade, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de klant.
14.7 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Ghost-Central zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

Artikel 15 Positie van Ghost-Central
De klant erkent dat Ghost-Central het recht heeft de website van de klant off-line te zetten indien de klant of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud en retentie
16.1 Alle door Ghost-Central geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Ghost-Central totdat de klant alle verplichtingen met betrekking tot de gesloten overeenkomsten is nagekomen.
16.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
16.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Ghost-Central zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
16.4 Ghost-Central kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Ghost-Central verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 17 Rechten van intellectuele eigendom
17.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Ghost-Central voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
17.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de door Ghost-Central voor de klant ontwikkelde en ontworpen website, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen de klant en Ghost-Central eindigt, voor zover zij aan Ghost-Central toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de klant worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de klant aan Ghost-Central verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Ghost-Central, op verzoek van de klant, overleg plegen met deze derden of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
17.3 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
17.4 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van Ghost-Central.
17.5 Ghost-Central is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
17.6 Ghost-Central behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
17.7 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Ghost-Central of haar licentiegevers bevatten. De klant verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
17.8 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
17.9 Het is Ghost-Central toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Ghost-Central door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Ghost-Central op verzoek van de klant een reservekopie van de programmatuur aan de klant ter beschikking stellen.
17.10 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de klant gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
17.11 Ghost-Central zal de klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Ghost-Central zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de klant Ghost-Central onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Ghost-Central. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Ghost-Central verlenen om zich, zo nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de klant in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Artikel 18 Gebruiksrecht
18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 17 verleent Ghost-Central de klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur.
18.2 De programmatuur mag door de klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van de klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
18.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten.
18.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur, zal de klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Ghost-Central retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de klant van zodanige vernietiging Ghost-Central onverwijld schriftelijk of elektronisch melding maken.
18.5 Eventuele sancties en/of boetes naar aanleiding van onjuist of illegaal gebruik door de door Ghost-Central geleverde producten en/of diensten komen ten kosten van de klant. Gebruik van illegale informatie in de ruimste zin des woords is verboden op de servers van Ghost-Central. Constatering ervan leidt tot directe ontbinding van de overeenkomst tussen Ghost-Central en de klant. Eventuele gevolgen, sancties en/of boetes door het gebruik van kinderporno of overige niet toegestane zaken worden verhaald op de klant.

Artikel 19 Klachten en verjaring
19.1 Klachten behoren binnen 10 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant bij Ghost-Central te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het geleverde onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.
19.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet geautoriseerde derden iets aan het geleverde hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Ghost-Central geschiedt en in noodgevallen waarin de klant vooraf niet met Ghost-Central in contact had kunnen treden, doch niettemin Ghost-Central terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
19.3 Indien een klacht gegrond is, zal Ghost-Central de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
19.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ghost-Central slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 23 van deze algemene voorwaarden.
19.5 Alle aanspraken jegens Ghost-Central die niet binnen 2 jaar hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Ghost-Central zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 20 Ontbinding en opschorting
20.1 Ghost-Central is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
20.2 Ghost-Central is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Ghost-Central ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstekt of onvoldoende is.
20.3 Voorts is Ghost-Central bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 21 Opzegging
21.1 Ghost-Central heeft het recht een abonnement met onmiddellijke ingang eenzijdig op te zeggen dan wel de website van de klant off-line te zetten in de volgende gevallen:
a. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant daartoe meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
b. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
c. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
d. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
e. indien de klant (tracht te) onderzoeken of test de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;
f. indien de klant zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende documenten op het internet publiceert waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten, zoals bijvoorbeeld een auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceert;
g. indien de klant een andere gebruiker bij diens gebruik van het internet hindert door bijvoorbeeld het verzenden van ongevraagde of ongewenste e-mailberichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;
h. indien de klant computervirussen creëert, introduceert of verspreidt;
i. indien de klant andere gebruikers van het internet (seksueel) intimideert, ethisch onverantwoord materiaal verspreidt of toegankelijk maakt, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat aanzet tot discriminatie;
j. indien de klant zodanig gebruik maakt van het netwerk dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Ghost-Central of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van het netwerk worden gehinderd respectievelijk belemmerd;
k. indien de klant zich niet houdt aan de regels vastgelegd in deze algemene voorwaarden.
21.2 In de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel zal geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden dan wel installatiekosten plaatsvinden.
21.3 Indien Ghost-Central een abonnement conform lid 1 van dit artikel opzegt, dan is de klant verplicht alle openstaande bedragen te voldoen met betrekking tot de dienst die is ontvangen tot en met de opzegdatum van de overeenkomst.

Artikel 22 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
22.1 Indien Ghost-Central aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
22.2 Indien de klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Ghost-Central het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

Artikel 23 Aansprakelijkheid
23.1 Ghost-Central kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feiten buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 25 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
23.2 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Ghost-Central is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
23.3 Na oplevering van een website, is Ghost-Central verplicht ten behoeve van het onderhoud van de website door de klant, de klant de nodige instructies en uitleg te geven via de telefoon of per e-mail. Ghost-Central is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan na deze oplevering doordat de klant de instructies niet op een deugdelijke wijze heeft opgevolgd.
23.4 Ghost-Central is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en/of software welke is ontstaan door de uitwerking van software die erop gericht is schade aan te brengen, zoals bijvoorbeeld computervirussen. Ghost-Central is verplicht alles te doen wat binnen haar macht ligt om deze schade te voorkomen dan wel te beperken.
23.5 Ghost-Central is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ghost-Central is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ghost-Central kenbaar behoorde te zijn.
23.6 In geen geval is Ghost-Central aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
23.7 Ghost-Central aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Ghost-Central in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
23.8 Ghost-Central kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de klant toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. Ghost-Central kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de klant.
23.9 Ghost-Central is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.
23.10 Aansprakelijkheid voor materiaal dat aangeleverd is door een toeleverancier van Ghost-Central, aanvaardt Ghost-Central niet. De klant dient in dat geval rechtstreeks de betreffende toeleverancier aan te spreken.
23.11 Ghost-Central is te allen tijde gerechtigd de aan de klant geleverde toegang te blokkeren of bepaalde functies van de programmatuur (tijdelijk) uit te schakelen, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of het verrichten van (noodzakelijke) updates/verbeteringen van de programmatuur. De klant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de programmatuur niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding van Ghost-Central. Ghost-Central spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de klant tijdig inlichten.
23.12 Indien Ghost-Central aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ghost-Central in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
23.13 Ghost-Central is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
23.14 Ghost-Central is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de klant. Ook niet als de klant opdracht geeft tot installeren van dergelijke illegale kopieën.
23.15 Ghost-Central is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door Ghost-Central bij het uitvoeren van de overeenkomst begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden; één en ander behoudens de in de voorgaande leden van dit artikel omschreven beperkingen.
23.16 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ghost-Central of haar ondergeschikten.

Artikel 24 Vrijwaringen
24.1 Indien de klant aan Ghost-Central informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
24.2 De klant vrijwaart Ghost-Central van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

Artikel 25 Overmacht
25.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
25.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ghost-Central geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ghost-Central niet in staat is de verplichtingen na te komen.
25.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
25.4 Voor zover Ghost-Central ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ghost-Central gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 26 Geheimhouding
26.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
26.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Ghost-Central gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ghost-Central zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ghost-Central niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
26.3 De klant vrijwaart Ghost-Central voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Ghost-Central toerekenbaar zijn.

Artikel 27 Slotbepalingen
27.1 Ghost-Central heeft het recht het geleverde te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie doeleinden.
27.2 Ghost-Central behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Ghost-Central zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
27.3 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
27.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
27.5 Op elke overeenkomst tussen Ghost-Central en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Ghost-Central Automatisering is aangesloten bij ICT Waarborg. De algemene voorwaarden van ICT Waarborg zijn aanvullend op de voorwaarden van Ghost-Central Automatisering. Alle voorwaarden zijn te lezen op www.ghost-central.com